The 8th Korea-Japan Joint Stroke Conference

October 19 to 21, 2017 TOKI MESSE Niigata Convention Center, Niigata, Japan

Committee members

Honorary Members

 • SHINOHARA, Yukito
 • KOBAYASHI, Shotai
 • OGAWA, Akira

Congress Chair

 • SUZUKI, Norihiro

Organizing Committees

 • ABO, Masahiro
 • ARAKI, Nobuo
 • HATAZAWA Jun
 • HIRANO, Teruyuki
 • HOUKIN, Kiyohiro
 • IIHARA, Koji
 • INOUE, Tooru
 • IWAMA, Toru
 • IZUMI, Shinichi
 • KIMURA, Kazumi
 • KINOUCHI, Hiroyuki
 • KIRA, Jun-ichi
 • KITAGAWA, Kazuo
 • KITAZONO, Takanari
 • KURODA, Satoshi
 • MATSUMOTO, Masayasu
 • MINEMATSU, Kazuo
 • MIYAMOTO, Susumu
 • MORI, Etsuro
 • NAKASE, Hiroyuki
 • NISHIYAMA, Kazutoshi
 • OGASAWARA, Kuniaki
 • OHKUMA, Hiroki
 • OKADA, Yasushi
 • SAITO, Nobuhito
 • SAKAI, Nobuyuki
 • SAKAGUCHI, Manabu
 • SASAKI, Makoto
 • SHIOKAWA, Yoshiaki
 • SUGA, Sadao
 • SUZUKI, Michiyasu
 • TAKIZAWA, Shunya
 • TANAKA, Kortaro
 • TOMIMOTO, Hidekazu
 • TOMINAGA, Teiji
 • UNO, Masaaki
 • URABE, Takao
 • YOSHIMINE, Toshiki

Alphabetical order

Program Committee Chair

 • KINOUCHI, Hiroyuki

Program Committees

 • ABO, Masahiro
 • FUJIMOTO, Shigeru
 • HIRANO, Teruyuki
 • HOUKIN, Kiyohiro
 • ITOH, Yoshiaki
 • KITAGAWA, Kazuo
 • KURODA, Satoshi
 • MATSUMOTO, Masayasu
 • NAKAGAWARA, Jyoji
 • SAITO, Nobuhito
 • TAKIZAWA, Shunya
 • TOMINAGA, Teiji
 • TOYODA, Kazunori
 • YOSHIMURA, Shinichi

Alphabetical order

Local Executive Committees

 • FUJII, Yukihiko
 • ONODERA, Osamu
 • SHIMOHATA, Takayoshi

Secretary General

 • TAKAHASHI, Shinichi

Secretaries

 • NOGAWA, Shigeru
 • OKI, Koichi

As of November, 2016

Page top