contents

TakaoSymposium 2017

Organizers

Congress Chairs

Toshio NAKANISHI
Hiroyuki YAMAGISHI

Committee Members

Michael ARTMAN
H. Scott BALDWIN
Hitomi BOKU
Ayako CHIDA
Shozaburo DOI
Kyoko IMANAKA-YOSHIDA
Bradley KELLER
Shigetoyo KOGAKI
Hiroki KOKUBO
Hiroki KURIHARA
Rumiko MATSUOKA
Susumu MINAMISAWA
Yoshihide MITANI
Yasuo MURAKAMI
Osamu NAKAGAWA
Isao SHIRAISHI
Sachiko TOMITA
Katsuaki TOYOSHIMA
Keiko UCHIDA
Utako YOKOYAMA

page top